جلسه اول: قوانین کلاسی، سرفصل ها، منابع درس، پروژه ها و بارم بندی

download

سوال ها