جلسه بيستم: ادامه بحث استخراج ويژگی و شروع خوشه‌‌بندی (clustering)

جلسه بيستم: ادامه بحث استخراج ويژگی و شروع خوشه‌‌بندی (clustering)

دانلود فایل

سوال ها