جلسه بیست و هشتم – کنترل همروندی

download

سوال ها