جلسه بیست و هفتم: الگوی Enterprise در مدلسازی داده، مقدمات BigData

download

سوال ها