جلسه دوازدهم : ادامه کرنل و شروع بحث دسته‎بندهای درخت تصميم (ِDecision tree)

جلسه دوازدهم : ادامه کرنل و شروع بحث دسته‎بندهای درخت تصميم (ِDecision tree)

دانلود فایل

سوال ها