جلسه شانزدهم: يادگيری مبتنی بر نمونه (Instance-based)

جلسه شانزدهم: يادگيری مبتنی بر نمونه (Instance-based)

دانلود فایل

سوال ها