جلسه پانزدهم: مثال: مدل داده زیر سیستم AAA

download

سوال ها