مهندسی نرم افزار – جلسه بیست و پنج: (ESAD)- معماری ماژولهای سیستمهای سازمانی (ERP)

دانلود

سوال ها