مهندسی نرم افزار – جلسه بیست و چهار: (ESAD)-ساختار و معماری اولیه مخصوص سیستمهای سازمانی (ERP)

دانلود

سوال ها