مهندسی نرم افزار – جلسه هفتم: دسته بندی سیستمهای نرم افزار، سیستمهای اطلاعاتی وERP

download

سوال ها