۱- نگاهی بر داده کاوی (Data Mining) و مدل های پیش بینی (Predictive Modelling)

۰۱-Overview of Data Mining and Predictive Modelling

دانلود فایل

سوال ها