۱۱- آموزش فارسی دستورات command ای NET , NETSH

در این قسمت دستورات command ای NET , NETSH به زبان فارسی آموزش داده خواهد شد.

دانلود فایل

سوال ها