۱۸- آموزش اضافه کردن DC 2008 در صورتی که Domain Root بر روی Server 2003 واقع شده

در این قسمت اضافه کردن DC 2008 در صورتی که Domain Root بر روی Server 2003 واقع شده به زبان فارسی آموزش داده خواهد شد.

دانلود فایل

سوال ها