۱۸ – پیاده سازی شبکه عصبی پرسپترون در جاوا

۱۸-Java Implementation of the Perceptron Algorithm

دانلود فایل

سوال ها