۲۲ – خاص و مجزا کردن ویژگی ها از مدل با استفاده از interface

Part 22 Including and excluding properties from model binding using interfaces

دانلود فایل

سوال ها