۲۳ – بررسی حدف رکوردها از دیتابیس با استفاده از get request

Part 23  Why deleting database records using get request is bad

دانلود فایل

سوال ها