۲۴ – حذف کرد رکوردها از دیتابیس با استفاده از post request

Part 24  Deleting database records using post request in mvc

دانلود فایل

سوال ها