۲۹ – رگرسیون با k مین نزدیکترین همسایه (KNN)

۲۹-Regression with the k-Nearest Neighbor (kNN) Algorithm

دانلود فایل

سوال ها