۳- قابلیتهای تخصصی و پیشرفته شبکه در windows 7 و پیاده سازی عملی آن

در این قسمت با قابلیت های تخصصی و پیشرفته شبکه در windows 7 و پیاده سازی عملی آن آشنا خواهید شد.

دانلود فایل

سوال ها