۴- قابلیتهای ویندوز ۷ ( VHD , Bit Locker , Group Policy , Firewall )

در این قسمت با قابلیتهای ویندوز ۷ ( VHD , Bit Locker , Group Policy , Firewall ) به زبان فارسی آشنا خواهید شد.

دانلود فایل

سوال ها