۵- آموزش فارسی … , Active Directory ,DNS Server , File & Printer Sharing

در این قسمت  … , Active Directory ,DNS Server , File & Printer Sharing به زبان فارسی آموزش داده خواهد شد.

دانلود فایل

سوال ها